Případové studie uplatnění v těžebním průmyslu

Inventarizace stavu zásob na skládkách v lomu

Zaměření složité a nepřístupné části dobývacího prostoru

Případová studie: Inventarizace stavu zásob na skládkách v lomu

Pravidelné objektivní zjišťování stavu zásob je pro těžební organizace důležité jak z hlediska potřeb účetnictví a přehledu o majetku společnosti tak i z hlediska legislativních požadavků na výkaznictví.

Konkrétní příklad:

V rámci pravidelné inventarizace jsme pro našeho zákazníka – nadnárodní stavební společnost – prováděli měření současně v deseti lomech a obalovnách.
Výsledná inventarizace zahrnovala 189 skládek o celkové výměře 150.000m2. Zákazník obdržel data během sedmi dnů od zahájení měření a výsledná cena byla podstatně nižší než jím doposud užívané způsoby zaměření.

Vlastní práce v lomu je rychlá a měřický tým minimalizuje dobu, po kterou je v potenciálním bezpečnostním konfliktu s provozem důlní techniky. V případě větších lomů dosahujeme zkrácení času nutného pro sběr dat současným nasazením dvou dronů.

Případová studie: Zaměření složité a nepřístupné části dobývacího prostoru.

Díky využití dronů a přesné geodetické techniky jsme schopni dodat data i z míst, která jsou jinak nepřístupná nebo nebezpečná a to bez ohledu na členitost mapovaného území

Konkrétní příklad:

Pro českou firmu, zabývající se těžbou minerálních hmot jsme dodali vektorizovaný 3D model terénu – části dobývacího prostoru. Zvláštní roli zde hrál fakt, že se jednalo o mezideponii jílu, jejíž konzistence neumožňuje bezpečný pohyb osob. Vedle toho jde o území, které je mimořádně členité a k jeho i zjednodušenému popisu běžnými geodetickými postupy je potřeba zaměřit velké množství charakteristických bodů. Díky bezpilotním prostředků jsme tento úkol zvládli během krátké doby a zákazníkovi k jeho spokojenosti dodali jak 3D model složité předlohy, tak i přesný výpočet retenční kapacity zemního tělesa.

a